مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی

مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی

دانلود مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 100
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت بازرگانی 

مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی

 
 
 
 
چکیده 
تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان است تا از این طریق امکان کمک به بخش تولید کشور و استان در راستای تدوین استراتژی های مناسب در جهت بهبود عملکرد به ویژه در حوزه بازرگانی با نظر به اصول تولید ناب را فراهم نماید. تحقیق حاضر از نظر اجرا از نوع توصیفی شاخه همبستگی است. همچنین جامعه آماری، کلیه شرکت های تولیدی استان گیلان (با بیش از 20 پرسنل) می باشد که بر اساس آمارها در حدود 340 مورد برآورد گردیدند، جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان و کرجسی استفاده شد، که بر این اساس حجم جامعه نمونه 181 شرکت محاسبه گردید.
 
 
 
 ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضمن آن که روایی پرسشنامه نیز از طریق مشورت با اساتید و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت توصیف متغیرهای تحقیق از شاخص های توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، میانگین وزنی، انحراف معیار، واریانس و برای اثبات یا رد فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین میزان اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ابعاد تولید ناب در بخش های بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم های چند وظیفه ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه های اطلاعاتی عمودی با عملکرد بازرگانی شرکت های تولید استان گیلان نیز مثبت معنادار است. هم چنین بین ابعاد حذف اتلاف و سامانه تولید کششی تولید ناب با عملکرد بازرگانی شرکت های تولید استان گیلان رابطه مثبتی وجود ندارد.
 
 
 
 
 
 
کلید واژگان:
تولید ناب
عملکرد بازرگانی
حذف اتلاف
بهبود مستمر
میزان نواقص
تولید بهنگام
عدم تمرکز
یکپارچگی وظایف
تیم های چند  وظیفه ای
سامانه های اطلاعاتی عمودی
 
 
 
 
 
 
مقدمه
دو انقلاب در ابتدا و انتهای قرن بیستم رخ داده است .انقلاب آغازین ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید دستی و انقلاب پایانی ظهور ناب و خاتمه یافتن عصر تولید انبوه است. اكنون جهان در آستانه عصری جدید به سر می برد، عصری كه در آن دگرگونی شیوه ها ی تولید محصولات و ساخته های بشر چهره زندگی او را یكسره دگرگون خواهد كرد(Pettersen, 2009: 1) .
لازمه رقابت در دنیای کنونی بهره گیری از تمام فنون، ابزارها و ایده های جدید ناب  است. در نیمه دوم قرن بیستم، تولید کنندگان جهان با رقبایی جدید مواجه شدند که با نیمی از سرمایه و امکانات لازم، محصولات را با کیفیتی بهتر، تنوعی بیشتر و با قیمتی پایین تر به بازارجهانی عرضه می کردند. تولید ناب  در واقع شیوه تولیدی است که ضمن به کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، با هدف کاهش ضایعات  و حذف هر فعالیت بدون ارزش افزوده  شکل گرفته است.
 
 بر این مبنا تكنیك ناب با كمك مجموعه ابزارهای خود می‌تواند نقش بنیادینی در اصلاح و بهبود فرایندها داشته باشد(اسمعیلی گیوی، 1382: 51). تولید ناب یک سامانه کامل است و مبنای عملکرد این سامانه یک رابطه برد دو طرفه برای کلیه عناصر موجود در چرخه تولید ناب می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
 
 
فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 14
2-2) تشریح مفهوم عملكرد 14
2-2-1) عملکرد بازار 15
2-2-2) عملكرد مالی 22
2-2-2-1) نرخ بازگشت دارایی 23
2-2-2-2) سهم بازار 23
2-2-2-3)  رشد فروش 28
2-3) تشریح تولید ناب 38
2-3-1) تولید ناب و تولید چابک 49
2-3-2) چالش های توسعه تفكر ناب 53
2-3-3)راهبردهای سازمانی توسعه تفكر ناب 53
2-3-4) راهبردهای فراسازمانی توسعه تفكر ناب 55
2-3-5) اصول تولید ناب 56
2-3-6) مكانیزم های اجرای تولید ناب 67
2-3-7) مدل های تولید ناب 69
2-4) پیشینه تحقیق 72
 
منابع و ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2-1) تفاوت های عمده تولید ناب و تولید انبوه 44
جدول 2-2) تفاوت های تولید ناب و چابک 51
جدول 2-3) مقایسه ویژگی های زنجیره ناب و چابک 52
 
 
 
فهرست اشکال
شکل 2-1) مدل تعاملی بازاریابی و فروش 30
شکل 2-2) مدل مفهومی پیكره بندی بازاریابی و فروش 31
شکل 2-3) شبكه تامین در تولید انبوه 41
شکل 2-4) شبكه تامین در رویكرد ناب 42
شكل2-5) گام‌های یكپارچه سازی زنجیره تامین ناب 43
شکل 2-6) پیاده سازی مدل درخت حقیقت جاری برای ترکیب عرصه ناب و چابک 50
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 
نمودار 2- 1) مولفه ها و زیرمولفه های ارزیابی 72
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

خرید فایل word مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

خرید پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

دانلود فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

خرید پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

دریافت مقاله مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

خرید فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

خرید مقاله مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

خرید پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دانلود فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دانلود فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دانلود فایل word مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

خرید فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از www

دانلود مقاله مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دریافت فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دانلود فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

خرید فایل word مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دریافت فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دانلود فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دریافت فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دانلود مقاله مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دانلود پروژه مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دانلود فایل word مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دریافت مقاله مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دانلود فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دانلود فایل مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

دریافت فایل word مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری تولید ناب و عملکرد بازرگانی از free


مطالب تصادفی